Tjek din lønseddel

Flere fejl fra FPS

I forbindelse med, at FPS har iværksat en omlægning af løn fra lønkode 2220 til lønkode 2420, har HKKF opdaget fejl, som kan betyde, at flere ikke har fået de tillæg, de har krav på. Nu viser det sig, at FPS også har begået fejl, så nogle medlemmer har fået mere pension udbetalt end berettiget. Husk at du stadig er velkommen til at kontakte HKKF, hvis du er i tvivl, om du er berørt.
05. juli 2017

Som du kunne læse i sommernummeret af Fagligt Forsvar, har Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) begået flere fejl i forbindelse med omlægning af lønkode 2220 og 2420. Nu viser det sig, at flere har fået udbetalt for høj pension af deres tillæg på lønkode 2220 og 2420  i en årrække.

FPS oplyser på deres hjemmeside, at fejlen er rettet, og at ændringerne fremgår af lønkode 3976:

  • Får du kvalifikationstillæg under LKO 2220, er din pension korrigeret fra 16,6 % til 15 %.
  • Får du særligt skalatrinstillæg under LKO 2420, er din pension korrigeret fra 15,79 % til 15 %.

"Denne gang var fejlen så til fordel for HKKFs medlemmer, men det er stadig et eksempel på sjusk"

Fejlen i pensionen

FPS oplyser, at "da de fejlagtige indbetalinger skyldes en teknisk fejl, skal de for meget indbetalte beløb ikke tilbagebetales. Fejlen er allerede justeret og de korrekte indbetalinger er trådt i kraft".

HKKFs næstformand Michael T. Jensen mener snarere at der er tale om en sjuskefejl end om en teknisk fejl:

"Denne gang var fejlen så til fordel for HKKFs medlemmer, men det er stadig et eksempel på sjusk og rod fra FPS. Der er gået flere år, før fejlen bliver opdaget. Der er gået måneder til den så bliver rettet. Og måneder endnu før FPS informerer om rettelserne. Sagen er derfor også et eksempel på, at FPS er urimeligt længe om at få tingene bragt på plads. Det kæmper vi dagligt med og helt ærlig, så synes jeg, det er både pinligt og uacceptabelt at måtte fortælle medlemmer, at de må vente måneder og år på at få afklaret spørgsmål om løn og tillæg, fordi FPS ikke formår at svare".

Fejl i tillæg

Mens fejlen i pensionsindbetalingerne altså betyder, at nogle medlemmer har fået 'for meget' i pension, betyder andre fejl, at nogle medlemmer har fået for lidt i tillæg

Her blev kimen til fejlene lagt, da forsvaret i 2006 besluttede at nedlægge lønkode 2420 og udbetale både kvalifikationstillæg og sluttrinstillæg på lønkode 2220 (se faktaboks nederst). Dengang advarede HKKF mod, at de forskellige tillæg ville blive rodet sammen, men det tilbageviste forsvaret.

Næste fejl blev begået i slutningen af 2016, da FPS iværksatte oprettelse af lønkode 2420 igen – ifølge FPS for at skabe større gennemsigtighed på lønsedlerne og for at undgå, at sluttrinstillægget uretmæssigt bortfalder ved stillingsskift, eller at lokale chefer tror, at det er et lokalt forhandlet nylønstillæg. Fejlen bestod denne gang i, at FPS iværksatte omlægningen uden at inddrage HKKF, der har aftaleret på løn og tillæg.

Da HKKF gør opmærksom på det, svarer FPS, at ingen berørte oplever ændringer i nedadgående retning, og hvis det sker, vil det blive rettet og efterbetalt. Det svar stiller ikke HKKFs næstformand Michael T. Jensen tilfreds:

”Vi hører hele tiden, at FPS vil gøre tingene mere ensartede og enkle, og at vi da må stole på, at de har grundlaget i orden. Men tillid er ikke noget, man befaler. Når vi gang på gang oplever, at FPS ændrer spillereglerne og ovenikøbet opdager fejl på bekostning af medlemmerne – ja, så er vi nok mere skeptiske end tillidsfulde. Under alle omstændigheder er det selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, at FPS ændrer på medlemmernes lønopgørelser og de eksisterende aftaler uden at inddrage HKKF, der har aftaleret på løn og tillæg”.

Noget er helt galt

Den skeptiske tilgang betyder, at Michael T. Jensen ikke stoler blindt på FPS’ budskab om, at alle fortsat vil få det samme udbetalt. HKKF dykker derfor ned i en konkret sag, hvor et medlem har ret til både kvalifikations- og sluttrinstillæg, og konstaterer, at den er helt gal.

Medlemmet har fået et kvalifikationstillæg udbetalt på lønkode 2220 siden år 2010. Nu flytter FPS en del af kvalifikationstillægget til lønkode 2420 og forklarer, at det svarer til sluttrinstilægget. Tilbage på lønkode 2220 står nu - ifølge FPS - det oprindelige kvalifikationstillæg.

Men da HKKF beder om at se aftalerne for de tillæg, der har været udbetalt på lønkode 2220, viser det sig, at der i 2010 var indgået aftale om et kvalifikationstillæg på 25.000 kroner årligt. Medlemmet skulle altså have 25.000 kroner i lønfremgang + sluttrinstillægget. Men da han fik sit kvalifikationstillæg i 2010, havde forsvaret ikke lagt de to beløb sammen på lønkode 2220. De havde bare opjusteret lønkode 2220 til samlet 25.000 kroner.

Da HKKF gør opmærksom på fejlen, efterbetaler FPS medlemmet, hvad der svarer til 7 års sluttrinstillæg plus morarenter – i alt mere end 60.000 kroner. Men sagen slutter ikke her. Michael T. Jensen ved nemlig, at mange flere kan have penge til gode.

"Jeg kan kun opfordre dig til at tage kontakt til os, hvis du er i tvivl, om der også er sket fejl på din lønseddel"

Dokumentation mangler

Derfor spørger han FPS, hvor mange der kan opleves lignende fejl. FPS svarer, at de vurderer, at under 20 af HKKF´s medlemmer er berørt. Men da HKKF har mere end 600 medlemmer, der er overgået fra gammel til ny løn, bliver Michael T. Jensen igen skeptisk. Så HKKF kontakter tillidsrepræsentanter og medlemmer for at kunne lave flere stikprøver. De viser, at nogle har fået korrekt løn. Men mange har ikke.

”Vi har både fundet tilfælde, hvor man ikke har lagt det fulde kvalifikationstillæg oven i sluttrinstillæg som i eksemplet, og vi har fundet tilfælde, hvor beløbet er rigtigt, men man har lagt sluttrinstillægget sammen med kvalifikationstillægget. Det kan man ikke, fordi vilkårene for de to tillæg ikke er ens (se faktaboks, red.), og fordi sluttrinstillægget er en aftale, vi har indgået centralt. Det vil sige, at der kun kan ændres i den aftale, hvis HKKF har sat sin underskrift. Og det har vi ikke”, fortæller Michael T. Jensen.

Kontakt HKKF

Michael T. Jensen har spurgt FPS, hvordan man vil kontrollere, at alle fejl bliver rettet:

”Når FPS har begået en fejl, mener HKKF, at de også har ansvar for at kontrollere og dokumentere, at fejlen bliver rettet alle steder. Derfor har vi bedt om dokumentation for, at alle med sluttrinstillæg har fået udbetalt den korrekte løn på lønkode 2220 og lønkode 2420, men det har FPS på nuværende tidspunkt afslået”.

FPS har tilkendegivet, at de vil kigge på enkeltsager. Derfor har Michael T. Jensen opfordret alle, som både får sluttrins- og kvalifikationstillæg til at kontrollere lønsedler og kontakte HKKF, hvis de er blevet nedskrevet på lønkode 2220 og har fået en ny lønkode 2420 på lønsedlen:

"Der er allerede mange, som har kontaktet os, og det er vi rigtig glade for. Nogle har fået, hvad de er berettiget til, men vi har også kunnet konstatere flere fejl hos andre, som vi nu samler sammen til vores næste møde med FPS. Derfor kan jeg kun opfordre dig til at tage kontakt til os, hvis du er i tvivl, om der også er sket fejl på din lønseddel i forbindelse med lønkoderne".

Kontakt HKKFs løn og ansættelseskonsulent, Mirjam Spetzler på 33 43 21 62 eller msp@hkkf.dk

Dette er en opdateret version af atiklen "Tjek din lønseddel" fra sommernummeret af Fagligt Forsvar.
Læs artiklen i bladet her

Læs FPS' information om pensionsfejlen her

Fakta

Om tillæggene

  • Slutrinstillæg er et tillæg, man får, hvis man som langtidsansat ufaglært har nået skalatrin 20 på gammel løn. Tillægget er aftalt mellem HKKF og FPS og følger med som uopsigeligt tillæg ved overgang til ny løn. Tillægget er varigt – det vil sige, at man har det lige så længe, man er ansat i forsvaret. Og tillægget er pensionsgivende.
  • Kvalifikationstillæg er et tillæg, den lokale tillidsrepræsentant og chef forhandler og kan aftale til forskellige vilkår.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse svarer

I forbindelse med artiklen i sommernummeret af Fagligt Forsvar har  FPS svaret på tre spørgsmål i forbindelse med omlægning af lønkoder og fejl på tillæg:

  1. Hvor mange forventer FPS, der kan være sket fejl hos i forbindelse med omlægningen?
  2. Hvad gør FPS for at kontrollere om der er sket fejl?
  3. Hvordan dokumenterer FPS om der er sket fejl eller ej?

Her er FPS’ skriftlige svar:

 

For at øge overskueligheden af medarbejdernes lønsedler, har FPS i slutningen af 2016 sat gang i en omlægning af de tillæg, der udbetales på lønkoderne 2220 og 2420. Det har i en årrække været sådan, at sluttrinstillæg (et tillæg som kun ydes til ufaglærte langtidsansatte medarbejdere som har opnået slutløn trin 20 på gammel løn) er blevet lagt ind på samme lønkode, som bliver anvendt til ny løns tillæg (lønkode 2220). For at undgå fremtidige fejl i håndteringen af tillæg, har FPS ønsket at skille sluttrinstillæg fra de øvrige tillæg og udbetale disse tillæg på en særskilt lønkode 2420.

 

I forbindelse med at sluttrinstillægget er blevet flyttet fra 2220 til 2420 har FPS konstateret, at der i årenes løb i et mindre antal tilfælde er sket fejl i håndteringen af sluttrinstillægget.

 

For at finde og rette fejlene er FPS i gang med en individuel gennemgang af lønregistreringer og tillægsaftaler for samtlige medarbejdere, der er berettiget til sluttrinsstillægget. Denne gennemgang er endnu ikke tilendebragt. Medarbejdere, hvis løn ikke har været korrekt, orienteres og reguleres individuelt, når deres sag er behandlet. HKKF følger sagen og orienteres løbende om udfaldet af gennemgangen.