Arbejdsmiljø

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle medarbejderne i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Alle medarbejdere, som arbejder minimum 10 timer om ugen, kan stemme. Arbejdsgiveren og arbejdslederen kan ikke stemme og må ikke være tilstede under afstemningen.

Gennemførsel af selve valget

Valget faciliteres ofte af en arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Der er ingen specifikke regler for, hvordan valget skal foregå i praksis. Det er dog en god idé at udsende en indkaldelse til valget med minimum 14 dages varsel.

Valget kan for eksempel foregå skriftligt, hvor medarbejderne ikke er fysisk samlet, men kan også foregå på et personalemøde eller lignende i det område, som arbejdsmiljøgruppen skal dække. Afstemningen bør foregå skriftligt, hvis der anmodes om det.

Typisk vil den medarbejder, som får mere end halvdelen af samtlige medarbejderes stemmer være valgt. Er det ikke muligt, er den medarbejder, som har fået flest stemmer, valgt.

Valgets gyldighed

Valget er gyldigt for HKKF-organiserede ansatte, når HKKF har modtaget og godkendt en anmeldelse af valget, og det er meddelt til arbejdsgiveren.

Valget skal i alle tilfælde meddeles til arbejdsgiveren. Hvis det er en uorganiseret ansat, der er valgt, skal den pågældende selv meddele det til arbejdsgiveren.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal meldes til HKKF via dette anmeldelsesskema

Uddannelse

Den valgte arbejdsmiljørepræsentant skal inden for tre måneder efter valget gennemføre en lovpligtig arbejdsmiljø­uddannelse af tre dages varighed.

Personen skal også have et tilbud om en supplerende to dages arbejdsmiljøuddannelse inden for det første år af funktions­perioden. Hvis vedkommende allerede har en lovpligtig arbejdsmiljø­uddannelse, skal uddannelsen ikke tages igen. 

Beskyttelse

Som arbejdsmiljørepræsentant kan man være særligt udsat, idet man varetager sine kollegers tarv, i forhold til at skabe og opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø på jeres fælles arbejdsplads – og stiller krav til arbejdsgiveren og påtaler fejl og mangler på vegne af kolleger i kraft af tillidshvervet.

Man har som arbejdsmiljørepræsentant derfor samme beskyttelse som en tillidsrepræsentant, jævnfør Arbejdsmiljøloven, lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021 §10 stk. 2.

Beskyttelsen indtræder fra det tidspunkt, valgets resultat meddeles arbejdsgiveren, uanset om funktionen først indtræder senere, når eventuelle indsigelser er behandlet fagretligt.

Eksempler på arbejdsmiljørepræsentantens operationelle opgaver

 • Være nysgerrige og forudse mulige risici. For eksempel ved at iagttage det psykiske arbejdsmiljø, foretage runderinger, være opmærksomme på steder, hvor der kan være behov for særlige fremgangsmetoder eller procedurer. Det kan for eksempel være i forbindelse med støj, tunge løft eller indkøb.
 • Deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
 • Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 • Deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderinger (APV).
 • Sikre, at der er arbejdspladsbrugsanvisninger eller andre tjekskemaer.
 • Gennemføre runderinger og løbende kontrol.
 • Registrere nærved-ulykker.
 • Komme med forslag til nye initiativer.
 • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 • Give information videre og gå i dialog om arbejdsmiljøforhold.
 • Sikre medinddragelse og medindflydelse.
 • Påvirke adfærden hos de ansatte og være gode forbilleder.

 

Siden er sidst opdateret: 7.07.22 kl. 13.45