Arbejdsskader

Om sagsgange

Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK) behandler anmeldelser af arbejdsulykker. I alvorligere sager, hvor der er varige mén, sender de sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som også behandler sager om erhvervssygdomme.

Sagsgang, når du anmelder en arbejdsskade
Sagen kommer til FAEK, som begynder sagsbehandlingen og grovsorterer i alvorlige skader og mindre alvorlige skader. Ved alvorlige skader gennemgår FAEK sagen hurtigt eller sender den til AES. Ved mindre alvorlige skader ligger sagen i 9-12 uger, før FAEK beder om at få den første lægeattest. På baggrund af den, vurderer de sagen.

Hvis den første lægeattest ikke viser, at der er risiko for varigt mén, og der ikke er behandlingsudgifter forbundet med ulykken, henlægger FAEK sagen.

Hvis du har behandlingsudgifter forbundet med din sag, f.eks. til medicin eller fysioterapeut, kan FAEK løbende refundere udlæggene. Men de kan også vælge at spørge AES om, hvor meget de skal refundere.

Som skadelidt får du brev fra FAEK om sagsgangen og beslutninger i din e-Boks. 

Erhvervssygdomme bliver anmeldt direkte til AES. Nedenstående sagsgang gælder derfor både for sager om ulykker og erhvervssygdomme.

Sagsgang hos AES
Typisk vil AES sende et spørgeskema til dig som skadelidt. De henter oplysninger hos din læge, hospital, speciallæge og kommune. Ud fra dem vurderer de din sag. Hvis AES vurderer, at sagen stadig ikke er godt nok belyst til, at de kan træffe en afgørelse, vil AES muligvis sende dig til en speciallægeundersøgelse.

AES skal som udgangspunkt træffe afgørelse inden for 3 måneder om, hvorvidt de anerkender eller afviser din sag. Du kan som skadelidt anke eller godtage afgørelsen. AES skal som udgangspunkt træffe afgørelse om behandlingsudgifter, mén og tab af erhvervsevne inden for 1 år. 

Det er langt fra altid, AES når at træffe afgørelse inden for fristerne. Nogle gange er det nemlig vanskeligt for dem at nå at få alle akter i din sag i hus. Og så er virkningerne af en arbejdsskade i form af varigt mén ofte ikke åbenlyse nok til, at AES med sikkerhed kan sige, at der er tale  om et varigt mén. Det er heller ikke sikkert, at de erhvervsmæssige virkninger af en skade viser sig så hurtigt. Ofte vil du som skadelidt fortsætte i din stilling og til din sædvanlige løn. Dermed har du ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Ankemulighed
Hvis din sag bliver afvist, altså ikke anerkendt, har du ret til at anke afgørelsen. Ankefristen er 4 uger, fra du modtager afgørelsen i din e-Boks, til AES skal have modtaget din klage. Ankefristen er ufravigelig.

Du har også ret til at anke afgørelser om behandlingsudgifter, varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Også her er ankefristen 4 uger.

Hvis du anker, vil AES se på deres afgørelse igen, ud fra dine  ankebemærkninger. AES kan så vælge at fastholde deres afgørelse eller give dig ret i din anke.

Hvis AES fastholder deres afgørelse, vil din sag blive sendt til Ankestyrelsen. Her skal du være opmærksom på, at Ankestyrelsen har ret til at se på den samlede sag. Det betyder, at selv om du f.eks. kun har anket spørgsmålet om varigt mén, har Ankestyrelsen faktisk ret til at se på spørgsmålet om anerkendelse også. Ankestyrelsen har også ret til at nedsætte en eventuel godtgørelse for varigt mén. Ankestyrelsen kan altså tage godtgørelsen, du har fået fra AES, fra dig igen. Så en anke kan vise sig at have omkostninger.

Ankestyrelsen kan nu gøre tre ting:
1) Stadfæste AES’ afgørelse
2) Omgøre AES’ afgørelse og selv træffe en ny
3) Sende sagen tilbage til ny afgørelse i AES

Ankestyrelsen er sidste ankeinstans. Det betyder, at du ikke kan anke den afgørelse, Ankestyrelsen har truffet. Hvis du stadig er uenig i afgørelsen, kan du være nødt til at overveje, om du skal lægge sag an mod Ankestyrelsen.

HKKF's Arbejdsskadeteam kan hjælpe dig med at anke
Som medlem af HKKF kan vi også hjælpe dig med et eventuelt sagsanlæg mod Ankestyrelsen. Det er en del af vores sagsbehandling i Arbejdsskadeteamet. Hvis vi vurderer, at spørgsmålet i din sag er af principiel karakter eller kan få retsvirkning for flere medlemmer, vil vi ofte bringe vores eksterne advokat ind i sagen på dette stadium. Det er en af de fordele, du har som medlem.

 

Siden er sidst opdateret: 7.11.23 kl. 14.02

Vibeke Greve Kristensen

Konsulent
Arbejdsskader

Mette Krabbenhøft

Assistent
Arbejdsskader

Kim Pagels

Konsulent
Arbejdsskader