Arbejdsskader

Om ydelser efter arbejdsskadesikringsloven

Du kan have krav på erstatning og/eller refusion af udgifter til behandling m.m.

Erstatning og refusion
Hvis din ulykke eller erhvervssygdom er anerkendt som arbejdsskade, er du som udgangspunkt berettiget til godtgørelse/erstatning for eventuelle varige mén og tab af erhvervsevne.

Du kan også have krav på refusion for udlæg til behandlingsudgifter, hjælpemidler eller medicin. Og ret til ydelse for fremtidige behandlingsudgifter.

I ulykkessager vil forsikringsselskabet i nogle tilfælde selv træffe afgørelse om refusion af udlæg.

Refusion for behandling
Det er altid Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der træffer afgørelse om behandlingsudgifter i erhvervssygdomssager. Hvis forsikringsselskabet er i tvivl om, hvorvidt du kan få refusion, f.eks. i forbindelse med antallet af behandlinger, udgiftens størrelse eller antal og omfang af behandlingerne, sender selskabet spørgsmålet til AES, som så skal afgøre det.

Man får kun refunderet udgifter til behandling, så længe den har helende eller genopbyggende karakter. Når behandlingen er lindrende eller vedligeholdende, stopper refusionen typisk.

Udgifter til hjælpemidler
Når AES undersøger spørgsmålet om hjælpemidler, ser de på, at hjælpemidlet skal være individuelt tilpasset dig som skadelidt. Det gælder også fremtidige udgifter til hjælpemidler.

Udgifter til medicin
Du kan muligvis også have krav på refusion for udlæg til medicin. Medicinen skal være receptpligtig, og den skal vedrøre den aktuelle skade.

Godtgørelse for varigt mén
Har du pådraget dig en varig lidelse, undersøger AES, om du har ret til godtgørelse for varigt mén. Du skal have et medicinsk bevist varigt mén på mere end 5%, for at få godtgørelse. For at AES kan vurdere, om du har et varigt mén, der skal godtgøres, vil du som regel blive bedt om at gå til egen læge for at få udfyldt en eller flere funktionsattester. Du vil muligvis også blive sendt til undersøgelse hos en speciallæge. Under alle omstændigheder vil du også selv skulle besvare en række spørgsmål om skaden, dens omfang og de gener, du selv oplever at have pådraget dig. 

Hvis AES vurderer, at dit varige mén er 5% eller højere, får du udbetalt et skattefrit engangsbeløb. Nogle har varige gener efter en arbejdsskade, der ikke er svære nok til at nå grænsen for godtgørelsen på de 5%.

Erstatning for tab af erhvervsevne
AES træffer også afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Det vil sige erstatning for et eventuelt løntab, du har haft som følge af din skade. Du skal som udgangspunkt have haft en lønnedgang på 15 % eller mere, for at du kan få erstatning.

Når AES vurderer spørgsmålet om tab af erhvervsevne, ser de på, om dit løntab er af mere blivende karakter. Hvis du f.eks. har måttet opgive dit arbejde og er på sygedagpenge, fleksjob, revalidering, førtidspension m.v. eller har fået et andet job og du har en lønnedgang som følge af denne overgang, vil AES tilkende dig enten en midlertidig eller endelig erstatning for tab af erhvervsevne. Forinden vil AES spørge dig om din erhvervsmæssige situation, ligesom de vil hente oplysninger hos din arbejdsgiver, i kommunen, hos SKAT m.v.

Beregningen af tab af erhvervsevne er ret kompliceret. Det kan som skadelidt være vanskeligt at gennemskue, om afgørelsen er korrekt, eller om du bør anke sagen.

Overgangsbeløb til efterladte
Via arbejdsskadesikringsloven er det også muligt for efterladte at få et overgangsbeløb eller en egentlig erstatning og en godtgørelse ved tab af forsørger.

Få hjælp fra HKKF’s Arbejdsskadeteam
HKKF’s arbejdsskadekonsulenter kan hjælpe dig med at vurdere, om afgørelsen om behandlingsudgifter, varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne er korrekt, eller om du bør anke den.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Siden er sidst opdateret: 11.01.24 kl. 20.37

Vibeke Greve Kristensen

Konsulent
Arbejdsskader

Mette Krabbenhøft

Assistent
Arbejdsskader

Kim Pagels

Konsulent
Arbejdsskader