Adoption

Orlov efter modtagelsen af barnet

Læs mere om reglerne for orlov efter modtagelse af barnet, og hvilke varslingsregler der er på området.

Orlov indtil 14 uger efter modtagelsen (adoptionsorlov)

I de første 14 uger efter modtagelsen, har du som adoptant ret til orlov med løn – men kun én forælder ad gangen. Inden for de første 14 uger efter modtagelse af barnet, har adoptanter også ret til løn samtidig i indtil to sammenhængende uger.

Reference: § 5 i barselsaftalen.

Orlov efter den 14. uge efter modtagelsen (forældreorlov)

Den ene adoptant har ret til løn i seks af de 32 ugers forældreorlov, og den anden adoptant har i samme periode ret til løn i syv uger. Hvis adoptanterne ikke er af samme løn, tilkommer retten til de syv uger den mandlige adoptant. Derudover har en adoptant ret til løn i seks af de 32 ugers forældreorlov.

Hvis begge adoptanter er omfattet af den statslige barselsaftale, kan lønretten højst udnyttes af adoptanterne i seks uger tilsammen. Adoptanterne kan vælge at dele ugerne imellem sig.

Den anden adoptant har ret til at placere lønnet forældreorlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen. Det er en mulighed, at adoptanterne kan holde lønnet forældreorlov samtidig, i forlængelse af hinanden eller på skift.

Reference: § 6 i barselsaftalen.

Barnets hospitalsindlæggelse

Hvis din orlov forlænges, fordi dit barn bliver indlagt på hospitalet, har du ret til løn i den forlængede periode, hvis indlæggelsen sker i en lønnet orlovsperiode.

Hvis din orlov udsættes, fordi dit barn bliver indlagt på hospitalet, har du ret til løn i samme omfang, som i den oprindelige orlovsperiode.

Lønberegning under orlov med løn

I de perioder, hvor du har orlov med løn, beregnes lønnen under orlov på samme måde som under sygdom.

Reference: § 12 i barselsaftalen.

Pensionsbidrag

Når du holder orlov med løn, indbetaler din arbejdsgiver dit sædvanlige pensionsbidrag til din pensionsordning.

Når du holder ulønnet orlov, indbetaler din arbejdsgiver også dit sædvanlige pensionsbidrag. Dette gælder uanset, om du har optjent ret til dagpenge. Hvis forældreorlovens 32 uger udstrækkes til 40 eller 46 uger, indbetales der dog ikke pensionsbidrag i de yderligere 8 eller 14 uger.

Grundlaget for beregning af pensionsbidrag er den løn, som du ville have fået, hvis du ikke havde været på orlov.

Reference: § 13 i barselsaftalen.

Varslingsregler og tidsfrister

Hvis du er nyansat, kan du i mange tilfælde ikke overholde varslingsfristerne. I sådan en situation, har du varslet rettidigt, hvis du varsler orloven til arbejdsgiveren umiddelbart efter at ansættelsesaftalen er indgået, og senest ved modtagelsen af ansættelseskontrakten. Det er dog en betingelse, at du havde varslet orloven rettidigt overfor en eventuel tidligere arbejdsgiver.

Adoptivmoren/-faren
Tidspunktet for barnets forventede modtagelse samt for orlov i Danmark eller udlandet forud for modtagelse af barnet. Så vidt muligt tre måneder før modtagelsen.
Tidspunktet for eventuel genoptagelse af arbejdet inden for de første otte uger efter modtagelsen. Tidligst muligt.
Den tidsmæssige placering af orlovsperioder i perioden otte til 14 uger efter modtagelsen. Inden otte uger efter modtagelsen.
Tidspunktet for de indtil to ugers orlov efter modtagelsen. Fire uger før orlovens forventede start.
Den tidsmæssige placering af forældreorloven, herunder eventuel udstrakt forældreorlov. Inden otte uger efter modtagelsen.
Udnyttelse af retten til at udskyde forældreorlov. Inden otte uger efter modtagelsen.
Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den retsbaserede del). 16 uger før orlovens start.
Den tidsmæssige placering af udskudt forældreorlov (den aftalebaserede del). Intet varsel – aftales med arbejdsgiveren.
Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 16.33