Ferie

Feriehindring

Hvis du bliver forhindret i at holde ferie, kaldes det feriehindring. Der er forskellige betydninger af feriehindring, afhængigt af om det er 1. til 4. ferieuge eller ferie udover 4. ferieuge.

Feriehindring

Det kan ske, at du ikke kan holde en allerede planlagt på grund af særlige forhold hos dig. Hvis sådanne særlige omstændigheder foreligger ved normal arbejdstids begyndelse på den første feriedag, er der tale om en feriehindring.

De særlige forhold fremgår af bekendtgørelse om feriehindringer og er følgende:

 • Egen sygdom og tvangsindlæggelse. 
 • Barselsorlov og orlov til adoption.
 • Ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven.
 • Overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet.
 • Valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv.
 • Indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • Lovligt varslede og afsluttede konflikter.
 • Aftjening af værnepligt.
 • Tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtig eller på værnepligtslignende vilkår.
 • Udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver.
 • Manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling.
 • Pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven.
 • Orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende.
 • Tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.
 • Tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold.

Særligt i forhold til barsel og adoption gælder det, at enhver form for orlov i den forbindelse – herunder orlov, hvor der hverken ydes løn eller dagpenge – er der tale om en feriehindring.

Der er dog ikke tale om feriehindring i forhold til øvrig ferie, hvis du kan genoptage arbejdet på nedsat tid med eller uden forlængelse af orloven, og du genoptager arbejdet på en sådan måde, at der arbejdes i hele dage. Øvrig ferie holdes i så fald som enkeltdage. 

Feriehindring ved ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december

1.-4. ferieuge: 

Ferie overføres automatisk til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, vil din ferie skulle overføres på ny. Det er ikke muligt at få udbetalt de første fire ferieuger, medmindre der er tale om en feriehindring på grund af sygdom eller barsel.

Ferie udover 4. ferieuge: 

Arbejdsgiver skal automatisk udbetale ferie udover 4. ferieuge, medmindre den aftales overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Feriehindring på grund af sygdom eller orlov efter barselsloven

1.-4. ferieuge: 

Ferie overføres automatisk til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Består feriehindringen fortsat ved udløbet af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode vil den overførte kunne udbetales til medarbejderen. Sker der ikke udbetaling, vil ferien skulle overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Ferie udover 4. ferieuge: 

Arbejdsgiver skal automatisk udbetale ferie udover 4. ferieuge, medmindre den aftales overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. 

Den ferie, der overføres til en efterfølgende ferieafholdelsesperiode på grund af feriehindring, holdes før anden ferie. Der overføres kun det antal feriedage, der ikke kan holdes inden for ferieafholdelsesperioden: Hvis du for eksempel har færre end fem dage, overføres kun disse.

1.-4. ferieuge, der overføres som følge af en feriehindring, indgår ikke i opgørelsen af de fire uger, som skal holdes i ferieafholdelsesperioden. Ferie udover 4. ferieuge, som overføres som følge af en feriehindring, indgår i opgørelsen af de fire uger, som skal holdes i ferieafholdelsesperioden.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 14.39

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk