Straf og disciplinarmidler

Den militære straffelov

Militær straffelov kan pålægge militære ansatte strafansvar ved grovere militære pligtforsømmelser.

For at en forseelse er strafbar, skal den være grov, kunne medføre alvorlige konsekvenser, eller du skal have handlet med forsæt eller udvist grov uagtsomhed. Alvorlige tilfælde af pligtstridig adfærd falder ind under den militære straffelov.

Mindre alvorlige og uforsætlige forseelser falder ind under disciplinarloven. En vagtforseelse kan således være strafbar i den ene situation og i den næste alene skulle sanktioneres med et disciplinarmiddel.

De militære pligter

Den militære straffelov gælder, hvis du overtræder eller tilsidesætter en række centrale militære pligter.
Du bryder de militære pligter, hvis du:

Som underordnet:

 • undlader at efterkomme en tjenstlig ordre fra overordnet eller vagt, eller som efterkommer ordren på en klart utilfredsstillende måde.
 • i handling eller ord krænker en foranstående eller vagt (respektstridig opførsel).

Som overordnet:

 • ved forskelsbehandling, chikane eller på anden lignende måde forfølger en eller flere underordnede.
 • undlader at gribe ind over for en underordnets krænkende behandling af dennes underordnede eller sideordnede.
 • ved handling eller i ord krænker en underordnet.
 • uberettiget modtager gave, pengelån eller andre fordele fra underordnede.

Som sideordnet:

 • udsætter en sideordnet for krænkende behandling, herunder for nedværdigende ritualer.

Forstyrrelse af offentlig orden:

 • forstyrrer den offentlige orden, eller viser dig synligt påvirket af alkohol, euforiserende stoffer, opstemmende eller bedøvende midler, og gennem påklædning eller lignende viser at høre til Forsvaret.
 • i forbindelse med tjeneste i udlandet forstyrrer den offentlige orden, eller viser dig synligt påvirket.

Som vagt:

 • tilsidesætter dine pligter som vagt.

Udeblivelse:

 • uberettiget fjerner dig fra tjenestestedet eller udebliver fra tjenesten.

Militært hærværk:

 • bevirker at ting, der hører til det militære forsvar, bortkommer, ødelægges eller beskadiges.

Øvrige særlige forseelser:

 • beruselse i tjenesten.
 • narkotika.
 • mytteri.
 • forbrydelser mod forsvarsmagtens kampdygtighed.
 • forbrydelser under væbnet konflikt (plyndring, overtrædelse af internationale konventioner).

Sagens gang

Når en forseelse er begået og opdaget, tager den militære myndighed kontakt til auditørkorpset.

Auditøren er uafhængig af kommandosystemet og fungerer som anklagemyndighed i Forsvaret. Auditøren foretager en efterforskning – militære chefer er dog berettiget til at iværksætte nødvendige uopsættelige efterforskningsskridt.

Auditøren udsteder bødeforlæg eller indbringer sagen for en domstol. For overtrædelse af straffeloven kan domstolen idømme bøde eller fængselsstraf.

Siden er sidst opdateret: 1.06.22 kl. 09.06

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk