Uddannelse og kompetencer

Erhvervsrettet konstabeluddannelse (EKU)

Med den EKU bliver Hærens konstabler nu faglærte. Uddannelsen er indtil videre et pilotprojekt i kamptropperne.

Med start i december 2021 gennemføres konstabeluddannelsen i Hærens kamptropper som en erhvervsrettet uddannelse. Uddannelsen har en varighed på tre år og otte måneder og er indplaceret på NIV 4 i den nationale kvalifikationsramme – ligesom de fleste erhvervsuddannelser.

Beslutningen om at tilrettelægge konstabeluddannelsen som en erhvervsrettet uddannelse har længe stået højt på HKKF’s dagsorden, fordi det øger konstabeluddannelsens anseelse og værdi, og fordi det forbedrer konstablernes beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder.

Det lykkedes HKKF at få politikerne bag forsvarsforliget fra 2018 til at træffe beslutning om at igangsætte et analysearbejde af mulighederne for at tilrettelægge konstabeluddannelsen som en erhvervsuddannelse og at afsætte midler til at implementere uddannelsen. Efter et grundigt analysearbejde, som HKKF har deltaget i, blev der i efteråret 2021 enighed mellem Forsvaret og HKKF om en model for konstabeluddannelsen i kamptropperne, som nu gennemføres som et pilotprojekt.

Rammerne for konstabeluddannelsen er fastlagt i bekendtgørelsen for erhvervsrettet konstabeluddannelse, som du kan finde her.

Overordnet om uddannelsen

Det er Hærkommandoen, der skal implementere uddannelsen, og som får til ansvar at opbygge en organisation omkring uddannelsen, der kan fastlægge rammer for implementering ude i praksis.
Som sparring for Hærkommandoen oprettes et fagligt udvalg, der kommer med input – og her sidder HKKF med.

Uddannelsen etableres og planlægges i samarbejde med erhvervsskolerne, så man sikrer, at niveau og indhold matcher erhvervsuddannelserne i det civile samfund.

Oversigt over uddannelsesforløbet

Fagprøve

Konstabeluddannelsen afsluttes med en fagprøve. Fagprøven forventes at strække sig over en uge og er afslutningen på første del af den erhvervsrettede konstabeluddannelse.

16 uger med specialisering

Efter fagprøven får man 16 uger, hvor man specialiserer sig inden for et selvvalgt område. Områderne kunne handle om sikkerhed og beredskab, ledelse eller mekanik og teknologi – for at nævne et par eksempler.

Specialiseringsmodulerne er ikke lagt fast endnu, da de løbende tilpasses behovet for beskæftigelse i samfundet, så man som konstabel i højere grad er sikret en uddannelse, der giver direkte adgang til job i det civile, hvis man ønsker det.

Eftersom konstabeluddannelsen er et pilotprojekt, er der mange elementer, som skal udvikles hen ad vejen og derfor ikke er lagt endelig fast. Vi vil i den kommende tid løbende tilføje flere informationer om EKU, for eksempel om indholdet af specialiseringsmodulerne, som du kan have interesse i.

HKKF har udarbejdet et ark med typiske spørgsmål og svar – det finder du her

Om EKU

  • EKU er etableret i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen og HKKF – Soldaternes Fagforening.
  • Med start i december 2021 uddannes nyansatte konstabler i kamptropperne til faglærte og sikres et fagligt niveau, der svarer til erhvervsuddannelserne.
  • Konstabler i kamptropperne, der er ansat før december 2021, tilbydes på sigt en overgangsordning til EKU. De nærmere rammer for overgangsordningen bliver fastlagt af det faglige udvalg for EKU. 
  • Implementeres i samarbejde med erhvervsskolerne, 
  • Består af opkvalificerende uddannelse over fire år i sammenhæng med otte måneders uddannelse i Hærens Reaktionsstyrke (HRU) og tre år i den Stående Reaktionsstyrke (SRS).
  • Består af både alment kvalificerende fag og militærrelaterede fag samt 16 ugers specialisering.
  • Uddannelsen forbedrer konstablernes muligheder for civil beskæftigelse, for at videreuddanne sig og for at udvikle sig fagligt inden for rammen af en forsat karriere i Forsvaret.
  • EKU er et pilotprojekt, hvor mange elementer i uddannelsen udvikles undervejs. Der vil derfor komme informationer om flere dele af uddannelsen hen ad vejen.
  • HKKF arbejder for at etablere erhvervsrettede uddannelsesforløb for konstabler i hærens øvrige tjenestegrene.
Siden er sidst opdateret: 5.10.22 kl. 10.23