Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanternes opgaver

Tillidsrepræsentanten er talsmand for medarbejderne, forhandler og laver aftaler på deres vegne, deltager i møder og meget mere.

Det er tillidsrepræsentantens pligt over for både HKKF og ledelsen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. En tilsvarende pligt påhviler ledelsen og dennes repræsentanter.

Tillidsrepræsentanten varetager de lokale forhandlingsopgaver, som fra HKKF er delegeret til den pågældende.

Tillidsrepræsentanten fungerer i øvrigt som talsmand for de medarbejdere, den pågældende er valgt iblandt, og kan som sådan over for den lokale ledelse forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål.

Tidsforbrug

Det fremgår af TR-aftalen, at tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til ”hvervets forsvarlige udførelse”.

Ved tilrettelæggelsen af tillidsrepræsentantens samlede opgaver skal der tages hensyn til både tjenesten og tillidsrepræsentantopgaverne. Det er en god idé, at tillidsrepræsentanten afstemmer forventninger med ledelsen om, hvorledes tidsforbruget til de sædvanlige arbejdsopgaver og de opgaver, der følger af hvervet som tillidsrepræsentant, normalt skal fordeles.

Tillidsrepræsentantarbejde, som ligger indenfor normal arbejdstid, medregnes ved opgørelse af arbejdstid.

Tillidsrepræsentantens opgaver retter sig i hovedreglen mod det lokale arbejde i myndigheden og udføres som led i det daglige arbejde.

Opgaver, som naturligt er tillidsrepræsentantopgaver, er blandt andet: 

 • Lokale forhandlingsopgaver.
 • Forhandlinger og aftaler for medarbejderne (eksempelvis om arbejdstid).
 • Deltagelse i drøftelse af løsning af samarbejdsproblemer.
 • Deltagelse ved myndighedens introduktion til nye medarbejdere.
 • Deltagelse i ansættelses-, bedømmelses- og forfremmelsesnævn.
 • Deltagelse som bisidder ved formelle samtaler.
 • Andre opgaver udstukket på foranledning af ledelsen.
 • Deltagelse i møder i samarbejdsudvalg og underliggende udvalg og arbejdsgrupper.

Organisationsarbejde

Tillidsrepræsentantens opgaver retter sig i hovedreglen mod det lokale arbejde i myndigheden og udføres som led i det daglige arbejde. Til forskel herfra er organisationsarbejde mere udadvendt i form af deltagelse i for eksempel bestyrelsesmøder. Tjenestefrihed til organisationsarbejde ydes som hovedregel uden løn og indgår ikke i den almindelige arbejdstid.

Som eksempel på organisationsarbejde kan nævnes:

 • Forberedelse og deltagelse i organisationens (hoved)bestyrelsesmøder.
 • Deltagelse når en lokal uenighed er blevet til en fagretlig sag.
 • Deltagelse i møder med medarbejderes kommuner i syge- og pensionssager.
 • Deltagelse i møder i forbindelse med en medarbejders arbejdsprøvning.
 • Udarbejdelse af artikler og lignende til fagblade.
 • Deltagelse i møder som organisation (i modsætning til som lokal tillidsrepræsentant).

FPS har udsendt en vejledning om tillidsrepræsentanters opgaver og tidsforbrug, som du kan læse her.

Vejledningen understreger, at tillidsrepræsentanter og ledelsen lokalt skal drøfte udmøntningen af reglerne om TR-arbejde og organisationsarbejde for at finde en fornuftig måde at håndtere dem på. HKKF opfordrer til at søge en konstruktiv og god lokal dialog om anvendelsen af reglerne.

Hvis tillidsrepræsentanterne undervejs støder på problemer med frihed til at varetage TR-opgaver eller på grund af vejledningen om organisationsarbejde, er de selvfølgelig velkomne til at kontakte os i HKKF.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 18.39