Nyheder

Eksternt jobopslag: Stabshjælper til erhvervsrettet konstabeluddannelse ved Hærkommandoen G7

Job i Hærkommandoen - eksternt opslag: Ønsker du at være en del af det team, der skal implementere den nye Erhvervsrettet Konstabeluddannelse i Hæren?
Foto: iStock

Om os 

Erhvervsrettet konstabeluddannelse (EKU) elementet er et nyt element i Hærkommandoens Uddannelsessektion G7. Elementet består af både militær- og civil ansatte, og vi har en venlig og uformel omgangstone.

EKU elementets opgave er at udvikle, implementere og drifte den nye erhvervsrettet konstabeluddannelse i Kamptropperne i Hæren. EKU er et forligsprojekt, som skal give Hærens konstabler en formel anerkendt erhvervsrettet uddannelse, der er erhvervs- og studiekompetencegivende både inden- og uden for Forsvaret.

Forligsprojektet er indledningsvis et pilotprojekt for konstabler i kamptropperne, der gennemføres ved Forsvarets fire kamptropsregimenter. Pilotprojektet skal evalueres i 2026. Såfremt projektet bliver en succes, er det hensigten, at det skal udrulles i hele Hæren og muligvis også i de andre værn på sigt.

Om stillingen

Du vil som medarbejder i vores team skulle varetage en række forskelligartede opgaver af både praktisk og til tider planlægningsmæssig karakter, i forbindelse med den daglige drift, administration, mødeaktivitet m.m. Der vil desuden være mulighed for at nyttiggøre erfaringer og kompetencer fra tidligere stillinger.
Stillingen er med fast tjenestested i Karup, men der vil være enkelte dage med tjeneste på andre garnisoner, da EKU har vejledere spredt rundt omkring i hele landet.

Dine primære arbejdsopgaver er:

  • I det daglige at bidrage med støtte til administrative opgaver i EKU Elementet i Karup.
  • Støtte EKU-elementets digitale medarbejder med at indlægge data på forskellige platforme og evt. arbejde med grafik (efter at have modtaget relevant uddannelse).
  • Periodevis støtte EKU vejlederne ved de enkelte tjenestesteder med praktisk og administrativ gennemførelse af aktiviteter.
  • Støtte med vedligeholdelse og ajourføring af EKU aktivitetsoversigt.
  • Støtte med monitering af EKU kontrolpostkasse.
  • Støtte EKU-elementet med løsning af administrative opgaver i forbindelse med det studieadministrative system Min uddannelse, samt læringsplatformen Moodle (efter relevant uddannelse).
  • Varetage EKU indlæg på sociale medier.
  • Støtte med det praktiske ved besøg hos Hærens myndigheder sammen med øvrige medarbejdere i EKU Elementet

Dine øvrige arbejdsopgaver er at bistå med støtte i f.m. EKU-elementets og CH G7 deltagelse i forskellige fora, konferencer, messer og lignende.

Herudover vil du skulle løse øvrige praktiske og administrative opgaver for EKU-elementet og CH G7, til støtte for det samlede virke.

Stillingen er ligeledes slået op på C100 niveauet.

Om dig

Du er konstabel og har opnået en erfaring og indsigt i virket som professionel soldat. Det er et krav, at du har minimum et års tjeneste ved SRS, gerne ved et af Hærens kamtropsregimenter. Endvidere er det ønskeligt, at du har teknisk flair og forståelse for IT, og at du har nemt ved at erhverve dig kompetencer inden for dette område.

Du kan også være en civil, som har afsluttet din tjeneste ved Forsvaret inden for de seneste fem år. Ønsker du at søge stillingen som civil, bedes du søge via det civile opslag.

Som person besidder du en god pionerånd og er ikke være bange for at give dig i kast med opgaver inden for nye områder. Du skal være indstillet på at indgå i et nyt projekt, der ikke er færdigudviklet, og hvor der skal bruges energi for at få tingene til at lykkes.

Du er positiv over for nye og anderledes opgaver, og du har let ved at indgå i relationer og er samtidig god til at samarbejde med andre mennesker.

Du trives godt i et dynamisk miljø, hvor arbejdet er krævende, men også spændende, og du er klar på at modtage og gennemføre kurser og uddannelser på forskellige systemer, som Moodle og andre digitale platforme, når der er behov herfor.

Du arbejder selvstændigt og er god til selv at tage initiativ til at løse pålagte opgaver.

Det er vigtigt, at du er fleksibel både hvad angår arbejdstid og arbejdsopgaver, da hverdagene i Hærkommandoen kan være meget omskiftelige.

Du skal forvente et antal rejsedage om måneden i forbindelse med besøg og støtte hertil rundt ved de forskellige enheder, civile erhvervsskoler m.m.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Heidi Kirkemann på telefon 728 11811.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 8. januar 2023 og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. marts 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i den originale annonce her.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Hærkommandoen

Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.

Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.

Siden er sidst opdateret: 20.02.23 kl. 14.38

Andre nyheder