Nyheder

HKKF-medlem frifundet for pligtforsømmelse

Det var ikke grov pligtforsømmelse, da et medlem af HKKF glemte en klassificeret mappe med signalordre under en udsendelse.
Foto: iStock

Pligtforsømmelse – hvornår er det så groft, at det er en overtrædelse af militær straffelovs § 27?

Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt, men den 22. februar 2023 blev et medlem af HKKF frikendt ved retten i Ålborg. Medlemmet var sigtet efter den militær straffelovs § 27, stk. 1 – pligtforsømmelse – da han under en udsendelse til Irak blev anklaget for, at han klokken fire om morgenen havde efterladt en mappe, der indeholdt en signalordre, der var klassificeret fortroligt, udenfor et indkvarteringsrum.

Auditøren havde nedlagt påstand om domfældelse efter tiltalen og bødestraf på 2.500 kroner.

Medlemmet henvendte sig til HKKF med spørgsmålet om, hvordan han skulle forholde sig til bødeforlægget, og HKKF’s samarbejdspartner, advokat Jakob Buch-Jepsen, anbefalede at HKKF prøvede sagen i retten.

HKKF’s medlem nægtede sig skyldig, men erkendte de faktiske omstændigheder som beskrevet i tiltalen, dog ikke at den pågældende mappe var "efterladt", men han erkendte at have glemt mappen. Medlemmet nægtede derfor at have overtrådt militær straffelov § 27, stk. 1.

Ifølge dommen så lagde retten medlemmets forklaring til grund, at han havde gjort tjeneste den foregående dag og i forlængelse heraf var fortsat på nattevagt, at det var mørkt, da han lagde sin udrustning og mappen uden for containeren, og at området var dårligt oplyst. Retten lagde efter sagens oplysninger videre til grund, at det var praksis, at man havde signalordrer, som den omhandlede, med sig, og at bortkomsten af signalordren navnlig medførte, at der skulle udfærdiges en ny, hvilket tog et par dage, og at der indtil da var en vis reduktion af kørslerne.

Efter en samlet vurdering fandt retten, at den fejl medlemmet begik, da han – ved en forglemmelse efter en lang vagt – ikke fik signalordren med sig ind i containeren, ikke havde karakter af en sådan grov pligtforsømmelse i tjenesten, at der var grundlag for at anse ham for skyldig i overtrædelse af militær straffelov § 27, stk. 1.

Kan få betydning for andre sager

Ifølge advokat Jakob Buch-Jepsen var afgørelsen blot én af flere afgørelser på det seneste, hvor Forsvarets Auditørkorps ikke har gjort sit hjemmearbejde ordentligt.

”Vi kan alle tilstræbe en nulfejlskultur, men ingen er ufejlbarlige. Sager som den foreliggende skulle helt åbenlyst have været håndteret med en samtale eller i henhold til den militære disciplinarlov, i stedet for at man fra auditørkorpset side fremturer med så en alvorlig tiltale mod min klient. For at blive dømt i henhold til militær straffelov skal der foreligge en grov pligtforsømmelse, hvilket der ikke tale om her, da grovhedskriteriet naturligvis ikke på nogen måde var opfyldt, og dermed var en straffesag da heller ikke berettiget,” siger Jakob Buch-Jepsen.

Han vurderer, at dommen kan få betydning for, hvilke sager Forsvarets Auditørkorps vælger at rejse tiltale i efter militær straffelov § 27, stk. 1 i fremtiden.

For medlemmet var det også en voldsomt oplevelse at blive anklaget for at have handlet forsætligt, men han er glad for den hjælp, som han fik:

”Det var rart at have en livline i form af fagforeningen, og at jeg fik en advokat, når der nu var tale om straffesag. Jeg kender ikke selv nogle advokater, og slet ikke på det område, så det var dejligt at få hjælp af en, der kunne tolke lovtekster, og som vidste, hvad det handlede om. HKKF bakkede mig op, og hjalp med at sige nej til en uretfærdig behandling,” siger han.

Militær straffelov § 27

  • §27. Den, der i øvrigt groft tilsidesætter sine pligter i tjenesten, straffes for pligtforsømmelse med bøde eller fængsel indtil 3 måneder.
  • Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 1 år, når pligtforsømmelsen er af særlig grov karakter, eller når den har medført betydelig skade eller fare.
  • Stk. 3. Under væbnet konflikt kan straffen ved forsætlig overtrædelse stige til fængsel i 3 år.

Kilde: retsinformation.dk

 

Siden er sidst opdateret: 27.04.23 kl. 08.06

Andre nyheder