Nyheder

Nye aftaler om forvaltning af tilkaldevagt

De eksisterende aftaler om tilkaldevagt for militært personel har en del år på bagen. FPS, HOD, CS og HKKF er derfor enige om, at tiden er løbet fra dele af den forvaltning, der har været praksis gennem årene og har indgået en aftale om ny forvaltning af tilkaldevagt på lørdage, søn- og helligdage samt dage, der træder i stedet for (søgnehelligdage).
Foto: Pixabay

De nye aftaler gælder fra 1. juli 2024 for alt personel under HOD, CS og HKKF's aftaleområder. Den nye aftale er indgået for at:

  • sikre 26 fridage i kvartalet jf. statens arbejdstidsaftale,
  • give markant forenkling,
  • skabe ensartethed i forvaltningen,
  • skabe et tydeligt aftalegrundlag, og ikke mindst
  • skabe større tilfredshed for de ansatte.

Aftalen er med til at forenkle et komplekst forvaltningsgrundlag. Som medarbejder vil man optjene en helt ny type frihed. Og hvis det ikke er muligt at afvikle friheden, kan den honoreres økonomisk. Aftalen betyder også, at medarbejdere ikke længere bliver modregnet 7,4 time ved en tilkaldevagt på en fridag.

Hvad går den nye aftale ud på?
Ved tilkaldevagt, der starter på lørdage, søn- og helligdage samt dage, der træder i stedet derfor, gives der ud over tilkaldevagttillægget en fridag for tilkaldevagten (FTV). I forbindelse med tilskrivning af fridagen modregnes der ikke timer på kvoten for tjenesteomlægning.

Fridagen skal prioriteres planlagt til afvikling i optjeningskvartalet eller senest i det efterfølgende kvartal. Fridagen er normopfyldende ved afvikling. Fridagens længde skal svare til længden af en beskyttet fridag (40/36 timer).

Ved aktivering i forbindelse med tilkaldevagten ydes præsterede arbejdstid ud over en FTV.

Kan fridagen for tilkaldevagt undtagelsesvis ikke afvikles senest i kvartalet efter optjeningskvartalet, honoreres fridagen som 7,4 timer gange medarbejderens individuelle timeløn (1:1).

Særligt for overenskomstansatte officerer
For overenskomstansatte officerer ydes tilkaldevagttillægget jf. overenskomstens § 18, stk. 5. Overenskomstansatte officerer er omfattet af aftalen, idet der samtidig er indgået aftale om fravigelse af arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser. Det betyder, at overenskomstansatte officerer kan arbejde i indtil 10 dage mellem 2 fridage, og at hviletiden kan nedsættes til 8 timer jf. statens arbejdstidsaftale.

Aftalen betyder også at overenskomstansatte officerer bliver omfattet af fridage til gode, men hvis de ikke bliver afviklet, kan erstatningsfridagene dog ikke honoreres økonomisk.

Implementering
FPS arbejder på at få aftalerne implementeret i DeMars. I overgangsperioden håndteres aftalerne manuelt af tidsadministratorerne.

Aftalen

Eksempler
Ved tilkaldevagt på en lørdag, søndag eller helligdag eller en dag, der træder i stedet derfor (søgnehelligdag), er honoreringen sådan her:                                                                              

Tilkald uden aktivering                                                                                         

Du får fortsat 2 x tilkaldevagttillæg.                                                                     

For overenskomstansatte officerer gælder, at de skal have 4,9 gange en timeløn.

Der gives en normopfyldende fridag på en ny kvote "fridag for tilkaldevalgt" (FTV). FTV afspadseres i samme eller efterfølgende kvartal. Ikkeafviklede FTV udbetales med 7,4 x timeløn.   

Hvis medarbejderen ikke aktiveres, har det ingen indflydelse på normtimerne. Medarbejderen kommer derfor ikke i minus og skylder ikke timer.    

Tilkald med aktivering                                                                                         

Der gives fortsat 2 x tilkaldevagttillæg.

For overenskomstansatte officerer gælder, at de skal have 4,9 gange en timeløn .

Der gives en normopfyldende fridag på en ny kvote ”Fridag for tilkaldevagt” (FTV).
FTV afspadseres i samme eller efterfølgende normperiode. Ikke afviklede FTV udbetales med 7,4 x timeløn.

Tilkaldes medarbejderen i forbindelse med tilkaldevagten, medgår den præsterede tid som normtid (tjenesteomlægningstimer).

Tjenesteomlægningstimerne kan afvikles i normperioden. Ikkeafviklede timer i normperioden medgår i merarbejdsberegningen.

Hvis medarbejderen aktiveres, medgår timerne som normtimer. Medarbejderen kommer derfor ikke i minus og skylder ikke timer, såfremt der ikke præsteres 7,4 timer.

 

Siden er sidst opdateret: 2.07.24 kl. 16.21

Andre nyheder