Nyheder

Endnu et medlem frikendt i retten

Tirsdag den 10. oktober 2023 var HKKF endnu engang i retten med vores advokat Jakob Buch-Jepsen. Et HKKF-medlem var tiltalt for grov pligtforsømmelse. Efter 6 timers retsmøde blev medlemmet frikendt. Sagen er endelig.
Foto: Pixabay

Stigning i fejlagtige sigtelser for grov pligtforsømmelse
HKKF oplever i stigende omfang, at vores medlemmer bliver anklaget efter militær straffelov § 27 stk. 1., der omhandler grov pligtforsømmelse. Paragraffen blev indført for nogle år siden for at tage hånd om de groveste pligtforsømmelser med lovbemærkninger om, at hovedparten af pligtforsømmelserne skal håndteres i henhold til militær disciplinarlov.

HKKF og advokaten mener, at Forsvarets Auditørkorps (FAUK) har håndteret en række sager imod hensigten med § 27, stk. 1.

Faglig konsulent i HKKF, Flemming Fage Sørensen, siger i den forbindelse: ”Der er efter HKKF`s opfattelse ikke tilstrækkelig opmærksomhed på, om pligtforsømmelsen skyldes en fejl, eller om der rent faktisk er tale om en mere grov uagtsom pligtforsømmelse. Det bør man efterforske helt til bunds, inden vores medlemmer får bøder eller bliver sigtet og sendt i retten. Folk begår jo sjældent fejl med hensigt – hvorfor der i mange af sagerne ikke er tale om grov uagtsomhed.”

Tjenestedet lod en ung konstabel i stikken
I denne konkrete sag, var FAUK`s efterforskning ikke tilstrækkelig grundig og bygget på fejlopfattelser.

Et medlem, der havde været konstabel i 2 måneder, blev bedt om at være menig gruppefører for et hold erhvervspraktikanter, idet tjenestestedet var i stor mangel af sergenter. Medlemmet modtog ingen instruktion i mandskabsbehandling, kun en øvelsesliste for den pågældende uge. De befalingsmænd, der var tilknyttet aktiviteten som delingsførere, deltog kun i begrænset omfang på grund af andre opgaver, hvorfor medlemmet og tre andre menige gruppeførere i princippet var overladt til sig selv.

Medlemmets sparsomme erfaring bestod i en gennemført HBU og HRU. Derfor blev ugen også gennemført, som han selv havde lært det i værnepligten, naturligvis under hensyntagen til, at der var tale om skoleelever på 15-16 år og ikke værnepligtige.

Efter erhvervspraktikugen var der én ud af de 45 erhvervspraktikanter, der følte, at han var blev mobbet og udsat for krænkende behandling af vores medlem og et andet medlem. Det blev via tjenestestedet meldt til Forsvarsministeriets Auditørkorps, der gennemførte en række afhøringer. På baggrund af disse afhøringer fik medlemmet en bøde på 3.000 kr. for overtrædelse af den militære straffelovs § 27. Dog blev der ikke rejst tiltale mod det andet medlem, efter han var blevet sigtet og afhørt af auditørkorpset.

Medlemmet henvendte sig til HKKF, der efterfølgende bad vores advokat om at gå ind i sagen, idet der efter HKKF’ opfattelse ikke var belæg for at straffe medlemmet.

Auditørkorpset bør vurdere deres efterforskning og sagsbehandling
Medlemmet blev tiltalt for overtrædelse af militær straffelovs § 27, stk. 1, pligtforsømmelse, til dels jf. Erhvervspraktik Instruktørbriefing, afsnit ”Retningslinjer for instruktørholdet”.

Den første fejl i sagen var, at vores medlem ganske enkelt ikke havde set  den instruktørbriefing, auditørkorpset nævnte i anklageskriftet. Han var heller ikke blevet briefet forud for aktiviteten.

Retten udtalte, at erhvervspraktikanten med rette kunne føle sig negativt særbehandlet, men ikke, at de episoder, der blev nævnt, var af en sådan karakter eller grovhed, at han havde overtrådt § 27, stk. 1. Medlemmet blev derfor frikendt.

Denne sag opstår på baggrund af, at tjenestestedet satte en forholdsvis ung og uprøvet konstabel til at være instruktør for et hold værnepligtige, fordi de manglede befalingsmænd. Flemming Fage Sørensen mener, at sager som denne bør ses i en større sammenhæng og undersøges bedre: ”Når tjenestestedet ikke gav konstablen nogle redskaber eller forudsætninger for at løse opgaven, bør tjenestestedet påtage sig ansvaret, hvis noget går galt eller der opstår noget uhensigtsmæssigt. I den her sag forsøger man udelukkende at stille konstablen til ansvar, hvilket vi finder yderst kritisabelt.”

FAUK skal ifølge retsplejelovens objektivitetsprincip (§ 96) sørge for, at strafskyldige drages til ansvar, men også, at uskyldige ikke bliver forfulgt. I den konkrete sag havde HKKF’ advokat Jakob Buch-Jepsen indkaldt fire vidner, blandt andet de øvrige gruppeførere. Deres vidneudsagn var afgørende for sagen. De vidner burde anklagemyndigheden helt åbenlyst have indkaldt, hvilket ikke var sket, selvom de helt klart talte til vores medlems fordel. Var disse vidners udsagn blevet medtaget ved afgørelsen af tiltalespørgsmålet, burde sagen aldrig have været rejst.

Inddrag altid din fagforening ved sigtelser i straffesager
HKKF kan ikke understrege nok, at det er vigtigt, at medlemmerne ved, at man altid bør inddrage sin fagforening, hvis man blive sigtet i en disciplinar- eller en straffesag. HKKF kan altid stille med en bisidder, der vil medvirke til, at f.eks. afhøringer foregår korrekt.

I tilfælde, hvor der bliver rejst tiltale, vil HKKF vurdere sagen og om HKKF’s eksterne advokat skal gå ind i sagen. I sager efter § 27 om pligtforsømmelse, hvor HKKF har stillet advokat Jakob Buch-Jepsen til rådighed, er der ikke faldet dom i over to år.

Advokat Jacob Buch-Jepsen er partner og advokat (H) hos Elmer Advokater, København.

Får du behov for hjælp i en sag, kan du kontakte konsulent Flemming Fage Sørensen i HKKF’s Faglige Team på mail ffs@hkkf.dk.

 

Siden er sidst opdateret: 5.01.24 kl. 13.31

Andre nyheder