Nyheder

Overenskomst 2024 - markant bedre løn og pension på vej

Overenskomsten på statens område blev aftalt den 11. februar 2024. HKKF har derefter forhandlet med FPS om de overenskomstvilkår, der kun berører HKKF's aftaleområde. Resultatpapiret underskrev HKKF og FPS den 13. marts. Forbundsformand Tom Block er tilfreds med den samlede aftale.
Grafik: Mads Bastell, OTW.

” Vi har bl.a. forhandlet et anciennitetstillæg, som gør det muligt også at honorere medlemmer med lang ansættelse som en anerkendelse af deres erfaring. Jeg er også rigtig stolt over, at pensionsbidraget bliver hævet til et anstændigt niveau for overenskomstansatte. Og at vi efter mange års kamp nu får mulighed for at få hævet forsynerne til faglært niveau. Der er i det hele taget meget i aftalen, jeg er stolt over”, siger Tom Block og anbefaler HKKF’s medlemmer at stemme ja til overenskomstresultatet ved urafstemningen. ”Det er en enig bestyrelse, der står bag resultatet”, slutter Tom.

Nu er det samlede overenskomstresultat klar til, at du som medlem kan stemme om det. Om kort tid får du derfor en mail med resultaterne og et link til urafstemningen. Men allerede her i artiklen kan du læse om de resultater, der er vigtige for dig som medlem af HKKF. Allernederst kan du også læse om tre projekter, vi har aftalt med FPS uden for overenskomsten.

STATENS OVERENSKOMST

Lønstigninger på minimum 7,16 pct.
Du vil få lønstigninger over de næste 2 år som et resultat af statens overenskomst. Den største lønstigning får du allerede med din løn 1. april 2024. Her stiger din løn 5,89 pct. Derudover får du en stigning på 1,31 pct. den 1. april 2025. Endelig er der aftalt en lønstigning til den 1. november 2025. Størrelsen af den afhænger af forskellen på lønudviklingen i den private og offentlige sektor. Det kan betyde, at du får en stigning 1. november 2025 – det kan også betyde, at du ikke får en.

Du kan opspare frihed
Du får mulighed for at opspare maksimalt 15 dage pr. 1. maj 2025 (8 dage fra afspadsering, 7 dage fra særlige feriedage). Dagene kan du f.eks. bruge, når dine børn skal starte i institution, passe syge forældre eller tage på en længere ferie.  

Bedre forhold for tillidsrepræsentanter
Fra 1. april 2024 får TR ret til at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden. Fra 1. april 2025 kan TR forhandle med sin ledelse, om der antallet af TR skal være større, f.eks. hvis man har mange medlemmer eller de arbejder på flere spredte geografiske tjenestesteder.

Din særlige feriegodtgørelse bliver højere
Den 1. april 2024 stiger din særlige feriegodtgørelse med 0,52 pct. fra 1,50 til 2,02 pct. Den bliver udbetalt to gange om året med din løn for maj og august. Stigningen er sammensat af en kompensation for afskaffelsen af store bededage på 0,07 pct. og løntillægget på 0,45 pct., som man fik for at arbejde store bededag.

Mere barsel
1. april 2024 får far/medmor samt adoptanter ret til forældreorlov med løn i 3 uger mere.

Hvis du er soloforælder (dit barn har kun én forælder eller du er eneadoptant), får du ret til forældreorlov med løn i 10 uger mere.

Forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, får ret til forældreorlov med løn i 13 uger mere.

Hvis en af barnets forældre dør, inden barnet er fyldt 1 år, får den efterlevende forælder den afdøde forælders ubrugte forældreorlov.

Ret til at indbetale mere ind til pension
Du får fra 1. april 2024 ret til at bede din arbejdsgiver om at indbetale mere ind på den pensionsordning, der er knyttet til din ansættelse, end der er aftalt i overenskomsten.

Bedre vilkår for seniorer
Reglerne for fastholdelsesbonus bliver ændret fra 1. april 2024, så udbetalingen af den ikke længere falder bort, hvis du bliver i tjenesten.

Kompetencefonden og Samarbejdssekretariatet fortsætter
Samarbejdssekretariatet skal fremme arbejdet i samarbejdsudvalgene. Det bliver videreført. Kompetencefonden, hvor du kan søge om tilskud til uddannelse, bliver også videreført.

Overenskomsten på statens område.

HKKF's FORHANDLINGER MED FPS

Pensionen stiger samlet set

Dit pensionsbidrag af basislønnen stiger med 2,88 pct. 1. april 2025, så den nu er på 15 pct. Pensionsbidraget af militærtillægget bliver fremover også på 15 pct. Hvis du har over 8 års anciennitet, kan du se længere nede, hvad det betyder for din samlede pension.

Nyt tillæg til de erfarne
Hvis du har 8 års anciennitet, modtager du pr. 1. april 2025 et tillæg på 523 kr. pr. måned. Dette tillæg er også pensionsgivende (78 kr. pr måned). Idet nedgangen i pensionsbidraget for militærtillægget udgør 57 kr. pr. måned, betyder det, at du samlet set stiger i pension.

Reservister får bedre vilkår
Fra 1. april 2025 får reservister 15 pct. i pension af indkommanderingsvederlaget. Pensionen får du udbetalt som løn.

Fra 1. april 2024 kan reservister blive ansat på en reservekontrakt, selvom de har nået den pligtige afgangsalder.

Enklere regler for faglært basisløn
Har du en erhvervsuddannelse på niveau 4 eller 5 og er i en stilling, der kræver en faglært uddannelse, har du fremover ret til faglært basisløn.

Hvis du er tjenestemand på nævnte vilkår, stiger du også fra pensionsskalatrin 20 til 26.

Forhøjelsen af siriustillægget bliver en del af overenskomsten
Tillægget blev i november 2021 forhøjet via en lokalaftale. Nu er forhøjelsen blevet en del af overenskomsten.

Tidsbegrænsede ansatte får bedre vilkår
Fra 1. april 2025 får tidsbegrænsede ansatte løn og pension svarende til langtidsansatte. Det forbedrer deres basisløn. Og giver dem pension, hvilket de ikke har nu.

Skole- og kursusaftalen forsvinder
Fra 1. april 2025 sker din deltagelse i skole- og kursusaktiviteter ud fra reglerne for tjenesterejser.

Opgørelsesperioden for din arbejdstid bliver længere
Fra 1. april 2025 bliver opgørelsesperioden ændret fra 3 til 12 måneder.

Engangsvederlaget for gennemført sergentuddannelse forsvinder
Hvis du gennemfører en sergentuddannelse, får du efter 1. april 2025 ikke længere et engangsvederlag for det.

Overenskomstansattes pligtige afgangsalder forsvinder
Fra 1. april 2024 har overenskomstansatte ikke længere en pligtig afgangsalder. Ændringen gælder både for nuværende og fremtidige ansatte.

Godtgørelse ved afskedigelse
Fra 1. april 2024 vil medlemmer, der bliver afskediget med 12 eller 17 års anciennitet, få 1 eller 3 måneders løn (godtgørelse).

Ved en usaglig afskedigelse kan medlemmet få tilkendt en godtgørelse.

Mulighed for at genåbne i overenskomstperioden
Hvis der kommer initiativer fra forsvarsforliget, der skal ind i overenskomsten, kan HKKF og FPS genåbne overenskomsten.

Redaktionelle ændringer i overenskomsten
Når HKKF og FPS skal gennemskrive overenskomsten (når I har stemt om den), bliver muligheden for at blive ansat på K-35 eller som tjenestemand skrevet ud af den. Men hvis du er ansat i en af de to ansættelsesformer, bliver du ved med at være det.  

_______________________________________________________________________________________

UDEN FOR OVERENSKOMSTEN

Flere og nye periodeprojekter

Ydelser i forbindelse med deltagelse i internationale opgaver
HKKF har sagt ja til at deltage i et periodeprojekt om ydelser i forbindelse med deltagelse i internationale militære og beredskabsmæssige opgaver på Forsvarsministeriets område (periodeprojekt INTOPS).

Overholdelse af regler for tilrettelæggelse af tjenesterejser
HKKF har under overenskomstforhandlingerne stillet krav om en aftale om overholdelse af reglerne for tilrettelæggelse af tjenesterejser. HKKF blev enige med FPS om at løse dette i Forsvarskommandoens Centrale Samarbejdsudvalg (FKO CSU). FKO CSU undersøger derfor, hvordan Forsvaret kan overholde reglerne for tilrettelæggelse af tjenesterejser, sammen med FPS og FES.

Indrapportering af faktisk arbejdstid
HKKF har under overenskomstforhandlingerne stillet krav om at Forsvaret indrapporterer de faktiske arbejdstimer til Statens Lønløsning. Dette, så timelønnen for det præsterede arbejde fremstår mere retvisende i analyser på statens område. HKKF blev enige med FPS om, at Forsvaret gennemfører et analyseprojekt om indrapportering af faktisk arbejdstid.

_______________________________________________________________________________________

KONTAKT

Ved spørgsmål kan du skrive til faglig@hkkf.dk.

Siden er sidst opdateret: 25.03.24 kl. 15.16

Andre nyheder