Nyheder

Hvad er OK21, og hvorfor er det vigtigt for dig som medlem af HKKF

Ovenpå et år med Corona skal parterne i det offentlige – inkl. HKKF – de næste måneder forhandle om overenskomsten for 2021-24. Fra lønmodtagernes side stilles der især krav om bedre arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og vilkår for seniorer.
I de aktuelle overenskomstforhandlinger er der især tre gennemgående temaer, som samtidig ligger fint i tråd med HKKF's eksisterende mærkesager: arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og seniorordninger. Foto: Thomas H. Reimann/Forsvarsgalleriet.

I løbet af den seneste tid har endnu et emne langsomt sneget sig ind i mediernes mange historier om Corona-pandemien: nemlig overenskomstforhandlingerne for perioden 2021-24 (forkortet OK21).

Din første indskydelse kunne måske være at klikke dig udenom dette til tider komplekse stofområde, som kan virke fjernt i forhold til en dagligdag med feltdage, omskolinger og garagetjeneste.

Det kan dog godt betale sig at blive opdateret om slagets gang fra tid til anden – og ikke kun fordi det har en direkte indflydelse på dine løn- og arbejdsvilkår som ansat i forsvaret.

For inden overenskomstaftalen til den tid kan træde i kraft, skal den nemlig godkendes af de faglige organisationer, hvilket betyder, at din stemme som medlem af HKKF er af afgørende betydning. Og den slags beslutninger er som bekendt sjovere at tage, når man ved lidt om stofområdet. 

Derfor vil forbundet forsøge at holde dig løbende orienteret om, hvad der foregår. I første omgang sker det ved at kridte banen lidt op og besvare spørgsmålet, som nogle af jer måske sidder med lige nu:

Hvad er OK21 egentlig for noget, og hvorfor er det overhovedet vigtigt for mig?

> Læs også: Landets statsansatte skal gå 0,25 procent ned i løn - også soldater i Forsvaret

Forhandling i fællesskab

Kort fortalt så er overenskomsten en kollektiv aftale om løn- og arbejdsvilkår, der bliver indgået af arbejdsmarkedets parter: lønmodtagere og arbejdsgivere. Det kaldes også ’den danske model’, da ideen opstod her i landet ved Septemberforliget i 1899.

Hvad enten det handler om lønstigninger, tillæg, pension, arbejdstid, eller uddannelse og kurser, så er der tale om rettigheder og goder, som dine forgængere har tilkæmpet ved tidligere overenskomstforhandlinger.

Rent praktisk har de seneste OK-perioder været 3-årige og forhandles for de offentligt ansatte inden for tre forskellige områder: det kommunale, regionerne og det statslige - hvor ansatte i forsvaret hører ind under sidstnævnte.

Sammen med de øvrige fagforeninger for soldater i forsvaret indgår HKKF derfor i CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg), der forhandler på vegne af de statsligt ansatte lønmodtagere. Arbejdsgiveren, altså staten, repræsenteres på sin side af MEDST (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen), der hører under Skatteministeriet.

Selvom forhandlingerne først for alvor gik i gang her i januar, blev det bløde aftræk taget allerede i efteråret, hvor de enkelte organisationer i CFU havde en dialog med deres medlemmer om, hvad der var vigtigt for lige præcis dem. Herefter satte de sig sammen med resten af CFU for at formulere lønmodtagernes fælles krav til staten.

Midt i december 2020 mødtes parterne for at udveksle krav – hvorefter OK21 officielt var skudt i gang. Og nu med nytåret i bakspejlet kan forhandlingerne om de fælles krav derfor påbegyndes for alvor. Disse skulle gerne være afsluttet engang i starten af februar, hvorefter der tages fat på de enkelte organisationers specielle krav.

Dette er der afsat en måned til - det såkaldte fire-ugers-vindue. Det er i denne fase, at HKKF skal forhandle med Forsvarets Personalestyrelse om den overenskomst, der specifikt kommer til at gælde for dig som soldat de kommende tre år.

Når disse forhandlinger er afsluttet, skal den samlede aftale - henholdsvis CFU-resultatet og HKKF’s egen overenskomst - godkendes af både staten og lønmodtagernes organisationer.

Som tidligere nævnt sker det for HKKF’s vedkommende via en digital urafstemning blandt medlemmerne. Hvis et flertal af jer stemmer for resultatet, kan den nye overenskomst så træde i kraft 1. april 2021.

> Læs også: HKKF står til at indgå overenskomstaftale for første gang siden 2013

Ønsker reelle forbedringer

Det var det rent praktiske. Men hvilke krav har henholdsvis CFU og staten så med ind i forhandlingslokalet? Og hvad betyder det for hele OK-forløbet, at det finder sted på bagkanten af et år med Corona-virus?

Vi kan starte med det sidste spørgsmål, hvor det korte svar er, at det allerede har påvirket forhandlingerne. En overenskomst bærer nemlig altid præg af, hvordan det danske samfund, økonomien, og verden generelt, ser ud på det givne tidspunkt - og dermed hvordan alt dette vil udvikle sig i den kommende overenskomstperiode.

"Og de færreste af os er vist i tvivl om, at begivenhederne det seneste år har sat sine spor. Ingen ved dog præcist, hvor meget pandemien kommer til at betyde for overenskomstens økonomiske udgangspunkt. Derfor går vi ind i forhandlingerne, som vi plejer, men dog med respekt for situationen, landet befinder sig i," understreger forbundsnæstformand Kurt Brantner, der forhandler på vegne af HKKF.

Trods den usikre økonomi håber CFU da også stadig på, at man kan forhandle en række forbedringer på plads indenfor eksempelvis arbejdsmiljøområdet. Især hvis tiltagene ligger i den billigere ende, eller kan implementeres på en måde, hvor størstedelen af udgifterne først kommer senere i overenskomstperioden.

Som sagt mødtes CFU og staten 15. december 2020 for at udveksle de generelle krav, som der skal findes fælles fodslag om her i forhandlingernes første fase. I samme ombæring blev begge parters krav gjort offentlige.

”For CFU er det afgørende, at vi indgår et forlig med et indhold og en økonomi, der reelt forbedrer vilkårene for de ansatte i staten," udtalte CFU-formand Rita Bundgaard dengang i en pressemeddelelse.

"Vi har fokus på, at de skal have et godt arbejdsliv, der sikrer, at de kan holde til mange år på arbejdsmarkedet, og som sikrer, at de ikke forlader det før tid," sagde hun endvidere.

> Læs også: Hvad er lønregulering, og hvordan har det gavnet HKKF's medlemmer?

Hvad ønsker parterne?

Lad os starte med statens krav. Her går man blandt andet ind til forhandlingerne med ønsket om: ’Tidssvarende seniorordninger’, en ’Fælles indsats for kompetenceudvikling’ og en ’Styrket indsats for det gode arbejdsmiljø’.

Seniorer, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø er temaer, der ligeledes går igen hos lønmodtagerne – og som ligger fint i tråd med HKKF’s egne krav og mærkesager.

"Fra forbundets side har vi det godt med de krav, som der er opnået enighed om i CFU. Vi kan se mange af vores mærkesager dækket godt ind dem, så vi er godt tilfredse", siger HKKF's næstformand Kurt Brantner.

Lad os kigge på, hvordan CFU helt konkret formulerer deres krav inden for disse emner.

På seniorområdet ønsker mand blandt andet en opsparingskonto for medarbejdere over 55 år, ret til seniordage, samt at der i samarbejde med TR og SU udarbejdes egentlige tiltag, der tilrettelægger arbejdstid, opgaver og ansvar efter den enkeltes behov.

I forhold til kompetenceudvikling handler de om at styrke de eksisterende aftaler gennem Den Statslige Kompetencefond, hvorigennem der kan ydes støtte til uddannelses- og kursusrelaterede indsatser for medarbejdere.

Endelig ønsker man, at der i rammen af SU arbejdes for et bedre psykiske arbejdsmiljø, hvor der gøres en aktiv indsats for at forhindre stress, vold og krænkende handlinger. Dette skal blandt andet ske gennem lederuddannelse og forpligtende tiltag fra ledelsens side.

Af andre krav fra CFU’s side

  • At medarbejderne inddrages i den grønne omstilling på arbejdspladserne.
  • At TR får ret til et tillæg for funktionen samt en reduktion i sine normale arbejdsopgaver grundet tidsforbruget ved sit hverv.
  • Bedre varsling ifm. ændring af planlagt tjeneste, samt krav om godtgørelse hvis varslerne ikke overholdes.
  • Udvidet øremærkning af forældreorlov til fædre.
  • En udvikling af det digitale arbejdsliv og nye rammer vedr. hjemmearbejde.
  • At arbejdsgiveren skal betale for lægefaglig dokumentation ved sygdom under ferie.
  • Bedre beskyttelse af medarbejderen ved afskedigelse grundet arbejdsbetinget sygefravær.
Siden er sidst opdateret: 13.02.23 kl. 13.00

Andre nyheder